بخش گوش حلق و بینی

۱. انواع مشکلات گوش : تمپانوپلاستی، ماستوئیدکتومی و کاشت حلزون

۲. هیپروتروفی تونسیلار و هیپروتروفی آدنونسیلار (لوزه و لوزه سوم)

۳. سینوزیت، انحراف بینی، آندوسکوپی بینی، پولیپ بینی، شکستگی بینی و انواع جراحی بینی رینوپلاستی

۴. لارنگوپلاستی و لارنژکتومی

۵. تیروئیدکتومی، پارائیدکتومی، تومور گردن

۶. آبسه سر و گردن، فک، آبسه لوزه و آنژین لودیک

۷. بیماری های غدد بزاقی، تروما به گردن و فک

۸. جراحی فک و شکستگی گونه

۹. جراحی زبان و شکاف کام

۱۰. درمان اختلالات تعادلی و سرگیجه، کاهش ناگهانی شنوایی