معاینه دقیق واژن، اطراف دهانه واژن و دهانه رحم برای بررسی علائم بیماری: کولپوسکوپی یا colposcopy نامیده می شود که توسط یک دستگاه مخصوص به نام کولپوسکوپ انجام میشود.
در صورتی که نتیجه پاپ اسمیر طبیعی نباشد ممکن است کولپوسکوپی توصیه شود.
اگر پزشک ناحیه ای از سلول های غیر طبیعی در کولپوسکوپی مشاهده نماید نمونه ای از بافت آن را برمیدارد تا بعدا در زیر میکروسکوپ بیشتر بررسی شود.
بسیاری از زنان پیش از کولپوسکوپی اضطراب زیادی را تجربه میکنند به همین علت آشنایی بیستر با این کار می تواند احساس راحتی بیشتری به بیمار ببخشد.