تست‌های ضروری و لازم از قبیل ادیومتری، تمپاتومتری ABR ، OAE ، و غیره انجام می‌شود.و همچنین در این مرکز نوار گوش و ساخت سمعک انجام میشود.